Schansveld Noordoostpolder

Voor de kust van het Zuiderzeeplaatsje Kuinre is de Noordoostpolder in 1942 drooggevallen en is het Kuinderbos tot ontwikkeling gekomen. Het Schansveld is een relatief smal open gebied dat ingeklemd ligt tussen twee grotere bosgebieden. Over het grasland heeft men vrij uitzicht vanaf het historisch havenhoofd Kuinre richting de drooggevallen Zuiderzee. Het Schansveld heeft dienst gedaan als grasland voor paarden en koeien en had een hoge natuurwaarde als bloemrijk grasland. De bodem is onaangetast gebleven, zodat waardevolle bodemstructuren en het reliëf zichtbaar gemaakt konden worden.

Op verzoek van Staatsbosbeheer is Bureau Maris gevraagd om de plannen voor het Schansveld uit te werken, zoals dat is beschreven in de “Natuurontwikkelingsvisie Schansveld”. De opgave voor het Schansveld richtte zich op de ontwikkeling van een nieuw watersysteem in het gebied en het op een evenwichtige manier inpassen van heide, in samenhang met het bestaande bloemrijke grasland. Het aanwezige watersysteem met rechte watergangen werd gedeeltelijk omgevormd tot een meanderende beek. De natuurlijke laagtes in het plangebied werden gebruikt om oude vennen te herstellen. Via een oude bodemkaart uit de jaren ‘40 konden de verschillende bodemtypen in de ondergrond herleid worden, welke als basis voor de ontwikkeling van natte / droge heide werden gebruikt en waardoor een natuurlijke afwisseling met het bloemrijk grasland ontstond. De planvorming van Bureau Maris is gecompleteerd met een bestek en directievoering.

Opening Schanskreek

Op woensdagmiddag 20 november 2013 is de Schanskreek in het Kuinderbos in Bant feestelijk in gebruik genomen door directeur Oost van Staatsbosbeheer, Piet Winterman, gedeputeerde bij de provincie Flevoland, Jaap Lodders en heemraad Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland. (meer…)

Het Schansveld in aanleg

De eerste contouren van het nieuwe plan worden al zichtbaar. Met het afschrapen van de toplaag worden bodemlagen zichtbaar die al bij de drooglegging van de Noordoostpolder zijn waargenomen. De vormgeving van het ontwerp grijpt dus terug op de oorspronkelijke bodemsituatie van deze plek, als basis voor dit nieuwe natuurgebied.

Nieuwe natuur in het Kuinderbos

Deze maand wordt nieuwe natuur aangelegd in het Kuinderbos in Noordoostpolder. Bekijk hier de uitzending van Omroep Flevoland: Nieuwe natuur in het Kuinderbos  (meer…)

Zwarte ooievaar in het Schansveld

Zondag 2 augustus 2020 heeft omroep Flevoland gemeld dat er een waarneming is gedaan van een Zwarte Ooievaar in de Noordoostpolder. (meer…)