Herstel Rietoevers Hierden en Doornspijk

Voor de opdrachtgever Coöperatie Gastvrije Randmeren heeft Bureau Maris het werk ‘Herstel rietoevers Harderwijk- Hierdense Beek en Oude Zeeweg 12 te Doornspijk’ voorbereid en aanbesteed.

Momenteel wordt door ons de begeleiding van de uitvoering verzorgd. Dat wil zeggen de directievoering en het dagelijks toezicht. Het project is één van de laatste inrichtingsmaatregelen van de Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR).

Het doel van het project is het herstellen en uitbreiden van de rietzone langs het Veluwemeer tussen Harderwijk en Elburg. De achterliggende ambitie is herstel van het biotoop voor moerasvogels zoals Grote Karekiet en Roerdomp. Delen van de rietkragen langs het Veluwerandmeer zijn momenteel sterk verruigd. Plaatselijk wordt de bovengrond afgegraven waardoor er een plas-dras situatie ontstaat. Het vrijgekomen materiaal wordt verwerkt binnen het werkgebied. Deels wordt de bestaande waterbodem van het Veluwemeer verhoogd zodat groeiomstandigheden voor het riet verbeteren en deels worden de oude strandwallen hersteld. De gronden zijn in eigendom van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Voor dit project zijn de maatregelenkaarten uitgewerkt tot een bestek met tekeningen waarin de verschillende maatregelen zijn verwerkt. Verder is advies gegeven over hoe om te gaan met de aanwezige flora- en fauna tijdens de uitvoering en zijn verschillende vergunningen en ontheffingen aangevraagd. Medio januari 2016 is gestart met de uitvoering van het rietherstel nabij Doornspijk waarna het tweede deel tussen Harderwijk en de Hierdense beek zal worden uitgevoerd.

Start uitvoering herstel Rietoevers Hierden en Doornspijk

Na de voorbereiding die wij voor Coöperatie Gastvrije Randmeren hebben verzorgd, is gestart met het revitaliseren en herstellen van ca 2.500 m  rietoevers van het Veluwerandmeer. (meer…)

Herstel Rietoevers Doornspijk krijgt vorm

Het project Rietoevers Veluwe-Randmeer krijgt vorm. De contouren van de nieuwe strandwal Oude Zeeweg te Doornspijk worden zichtbaar. (meer…)

Vorderingen Rietoevers Hierden en Doornspijk

Het grondwerk van de Oude Zeeweg is gereed. De vraatbescherming en de afrasteringen worden nu aangebracht.

(meer…)

Oplevering rietoevers Hierden en Doornspijk

Langs het Veluwemeer bij Hierden en Doornspijk is het werk aan de rietoevers opgeleverd aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In het gebied is het oppervlak aan riet vergroot van 3,5 naar 9 hectare.  (meer…)

Rietoevers kleuren weer groen

Voorjaar 2016 is het werk Rietoevers Harderwijk-Hierdense beek en Oude Zeeweg 12 afgerond. Het is bijzonder om te zien hoe snel de natuur zich ontwikkelt en herstelt. Over het gehele terrein ontstaat een groene waas.

(meer…)