Transformatie Wattbaan Nieuwegein

Op bedrijventerrein Plettenburg is een drietal kantorencomplexen getransformeerd tot woningen. De panden waren niet meer levensvatbaar voor hun oorspronkelijke functie als kantoor. Door ze grotendeels om te bouwen naar de kleine appartementen, waaraan in de regio Utrecht grote behoefte bestaat, kregen de gebouwen een nieuwe toekomst. Bureau Maris verzorgde het ruimtelijk plan van de buitenruimte en adviseerde voor de technische uitwerking daarvan.

In de beperkte ruimte moest het parkeervraagstuk opgelost worden voor de 207 appartementen en 9 grondgebonden woningen. Daarnaast lagen er belangrijke kansen voor meerwaarde op het schaalniveau van de hoofdgroenstructuur, de buurt en de collectieve en private buitenruimte. Die zijn benut door de opdrachtgever en gemeente nauwgezet op verschillende mogelijkheden te wijzen en hen het belang te doen inzien van een optimale invulling van de buitenruimte.

Zo werd er ruimte gecreëerd voor gemeenschappelijke groene buitenruimten en zijn er voorstellen gedaan ter versterking van de stedelijke hoofdgroenstructuur waar het plan deel van uitmaakt. Daarnaast werd er waarde gecreëerd door, weliswaar beperkte, buitenruimte voor de grondgebonden woningen te realiseren.

Tot slot is er ruimte gevonden voor bomen van de eerste ordegrootte, op zo’n manier dat zij ook voor de lange termijn levenskansen hebben. Deze kunnen meer betekenen voor het ruimtelijk beeld, het microklimaat en de biodiversiteit dan veel, maar kleinere bomen die een beperkte ondergrondse groeiruimte krijgen. Duurzaamheid, levensvatbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn hier het motto.