Stationsgebied Elst

Het Rijnstateziekenhuis heeft Elst als locatie aangewezen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Daarnaast komen in het aangrenzende gebied een multifunctioneel sportcentrum en een schoolgebouw. Ten oosten en ten westen van het station is op verschillende plekken woningbouw voorzien. Het eerder vastgestelde ruimtelijk ontwikkelingskader voor het stationsgebied moest door deze ontwikkelingen ingrijpend aangepast worden. Bureau Maris werkte samen met RDGA aan de daartoe opgestelde integrale visie, die dient als ruimtelijk ontwikkelingskader.

De in noord-zuidrichting lopende spoorlijn scheidt het oude dorp van de meer recente bedrijventerreinen en woonwijken. De historische as van de Aamsestraat loopt loodrecht op de spoorlijn en vormt de ruggengraat van de nieuwe functies ten oosten van het station.

De komst van het ziekenhuis geeft een belangrijke impuls aan het voorzieningenaanbod van Elst. Tegelijkertijd ontstaat er rondom het station een complexe knoop van voorzieningen en routes van verschillende verkeerssoorten. Een tunnel verbindt de beide zijden van het station voor fietsverkeer. Gemotoriseerd verkeer buigt aan beide zijden van het station af voor het stationsplein en rijdt aan de zuidzijde van het station onder het spoor door.

Door deze heldere verkeersstructuur ontstaat aan beide zijden van het station een pleinruimte. Het oostelijke stationsplein markeert tevens de entree van het ziekenhuis. Door de ruimtes eenduidig vorm te geven, zijn verkeers- en verblijfsgebied duidelijk van elkaar te onderscheiden en ontstaan logische routes. De onderlinge samenhang van water- en groenstructuur zorgt dat het gebied voor alle gebruikers en bezoekers een herkenbare identiteit krijgt en een aantrekkelijke verblijfsplek wordt.