Shortgolf Swifterbant

Een nieuwe shortgolf- of pitch & putt golfbaan, met die droom benaderde de eigenaar van een landbouwkavel Bureau Maris. Met het opstellen van een landschapsvisie en inrichtingsplan, geënt op het polderlandschap, bracht ons team de realisatie van die ambitie dichterbij.

De shortgolfbaan ligt in het cultuurhistorisch waardevolle Rivierduingebied. In de ondergrond zijn resten gevonden van de Swifterbantcultuur en van oude rivierbeddingen. Deze zijn met de drooglegging van de polder landschappelijk zichtbaar gemaakt door de aanleg van bosschages.

Deze ‘landschappelijke inversie’ leende zich uitstekend als basis voor het ontwerp van de shortgolfbaan. In de ondergrond is zowel op kaartmateriaal als in de hoogteligging van het terrein een rivierduin terug te vinden. Het rivierduingebied is herkenbaar gemaakt in de opzet van deze shortgolfbaan en vertaald naar een ruimtelijk plan.

Daarbij is eveneens rekening gehouden met de wens van de provincie om de Noordertocht van een natuurvriendelijke oever te voorzien. Tezamen met de afwisselende gebiedseigen beplanting heeft het shortgolfterrein ook ecologische waarden verkregen.

Te midden van de bosschages met historische referenties, liggen nu de pitch & putt holes. Zo bieden zij extra ruimtelijke kwaliteit voor deze bijzondere recreatiefunctie in de polder, met een knipoog naar het verleden.