Zonne-akker Hilvarenbeek

Alleen zonnepanelen op daken is niet genoeg voor de toenemende vraag aan duurzame energie. Vanuit die gedachte wil de gemeente Hilvarenbeek het bouwen van zonneparken mogelijk maken. Voor onze ontwerpers de vraag een inpassing te verzorgen, die voldoet aan de nodige voorwaarden en richtlijnen, en waarmee recht wordt gedaan aan het landschap. Een schone taak om met deze opgave aan de slag te gaan en het zonnepark naar een hoger niveau te tillen.

Het plangebied maakt onderdeel uit van oude zandontginningen (Kampenlandschap). De kavelbeplantingen in de vorm van smalle struwelen met bomen en houtwallen zijn door schaalvergroting in de landbouw grotendeels verdwenen. De potentiële zonne-akker kavels liggen in de overgang tussen het meer open landschap aan de westzijde en de beboste oostzijde van de Ambrosiusweg.

De bijna vierkante kavel biedt landschappelijk en ruimtelijk de beste mogelijkheid om de gewenste 3 ha. zonnepanelen te plaatsen. Onder invloed van de gewenste en meest gunstige oriëntatie op de zon, vormen de panelen een plattegrond die afwijkt van de rechthoekige kavelvormen in het landschap. Echter, binnen de beschutting van de beplante kavelbegrenzing worden nu twee ‘overhoeken’ gecreëerd. Deze terreindelen zijn belangrijk voor de nieuwe ecologische waarden van de kavel. De ‘overhoeken’ en de omringende onderhoudszone langs de kavelsloten worden ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Hierdoor wordt op grotere schaal terreinvoorzieningen gecreëerd voor insecten (bijen), kleine zoogdieren en als mogelijk rust en foerageerplaats voor (weide)vogels. Het maaiveld onder de panelen wordt met een passend bloemrijk grasmengsel ingezaaid. Waardplanten vormen een onderdeel in het nieuwe struweel. De struwelen en bomen bieden nieuwe kansen voor insecten en vogels. Imkers kunnen kasten plaatsen nabij de ontsluitingsweg en beschermen met bijvoorbeeld een kastanje-houten raster.

Het opnieuw beplanten van de kavelgrenzen van de nieuwe zonne-akker snijdt aan twee kanten: landschappelijke herwaardering en inpassing. De kavelgrensstruwelen worden op basis van lokale bodem en landschappelijke kenmerken aangeplant. Langs de kavelsloten wordt een onderhoudszone aangehouden van 4 meter breed. Aansluitend worden de nieuwe kavelgrensstruwelen aangeplant met een breedte van 4 meter met een uitgroeihoogte van ongeveer 3 meter. Het nieuwe hekwerk ter beveiliging sluit hier op aan. De struwelen worden aangevuld met enkele verspreid staande bomen.

De landschappelijke inpassing is opgeleverd als onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing door Kubiek Ruimtelijke Plannen. Deze samenwerking heeft binnen een aantal weken een haalbaar en duurzaam plan opgeleverd voor de opdrachtgever.