IRIS-Nulmeting omgevingsvisie Almelo

Waar wil de stad Almelo en de samenleving naartoe? Om daar achter te komen is het essentieel om te weten hoe de stad er nu voor staat. De gemeente Almelo liet dat in beeld brengen met een nulmeting in IRIS, het meetsysteem van de Levende Stad. ELMA stedenbouw voerde deze meting uit, in samenspraak met ambtenaren van uiteenlopende gemeentelijke afdelingen. Zo zetten zij een solide stap op weg naar de integrale benadering, die voor een omgevingsvisie nodig is.

De gezamenlijke gesprekken werden niet alleen gevoerd met de ambtenaren van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap, maar ook een verkeerskundige, wijkmanager, de duurzaamheidsdeskundige, economie en mensen uit het sociale domein waren betrokken. Zij ervoeren het als waardevol dat ze hun verhaal over de ambities en uitdagingen in de stad konden vertellen. Daarnaast was een belangrijke meerwaarde dat zij inzicht kregen in elkaars perspectief. De interactie tussen de afdelingen leverde geregeld verrassende nieuwe oplossingen op.

De nulmeting is opgebouwd uit een spinnenwebdiagram met acht onderwerpen in één overzicht. Daarbij hoort telkens een onderliggend staafdiagram, waarop de score per deelonderwerp is weergegeven. De staven hebben de signaalkleuren groen, oranje, rood, waardoor intuïtief is af te lezen, waarop de gemeente goed scoort en welke onderwerpen aandacht behoeven in het vervolgproces. Vanzelfsprekend bevat het rapport een uitleg over de toegepaste methodiek, afkomstig van de Levende Stad, die het mogelijk maakt alle verschillende aspecten van een ruimtelijke ontwikkeling in onderlinge samenhang te presenteren.

De rapportage eindigt met samenvattende conclusies en aanbevelingen voor de op te stellen omgevingsvisie. Het eindresultaat is met een feestelijke workshop breed aan de organisatie van de gemeente Almelo gepresenteerd.

Voordat Elma van Beek partner bij Bureau Maris werd, werkte zij negen jaar als zelfstandig stedenbouwkundige onder de naam ELMA stedenbouw.