Herstel Rietzone Veluwe Randmeer

Voor Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren hebben wij het werk ‘Herstel rietzone Veluwerandmeer fase IV’ voorbereid, aanbesteed en tijdens de uitvoering begeleid (directievoering en toezicht). Het project heeft betrekking op de inrichting van de rietzone tussen Harderwijk en Elburg.

Het doel is het herstellen en uitbreiden van de rietzone langs het Veluwemeer tussen Harderwijk en Elburg. De achterliggende ambitie is herstel van het broedbiotoop voor moerasvogels zoals grote karekiet en roerdomp. Delen van de rietkragen langs het Veluwerandmeer zijn momenteel sterk verruigd. Het project maakt onderdeel uit van het Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR), met het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (tegenwoordig coöperatie Gastvrije Randmeren) als opdrachtgever en met een gedelegeerd opdrachtgeverschap door Dienst Landelijk Gebied. De gronden zijn in eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Bureau Beheer Landbouwgronden.

Voor dit project is een maatregelenkaart opgesteld, deze is vervolgens uitgewerkt tot bestekstekeningen en bestek waarin de verschillende maatregelen zijn verwerkt. Verder is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd en zijn verschillende vergunningen en ontheffingen aangevraagd. In februari 2013 is het eerste deel van het rietherstel nabij Elburg uitgevoerd, in januari 2014 is het tweede deel nabij Hierden uitgevoerd. 

Flamingo’s gespot

Niet alleen wintergasten maken gebruik van de vernieuwde rietoevers langs het Veluwe Randmeer tussen Nunspeet en Elburg. Ook flamingo’s zijn rijk vertegenwoordigd.

Drone-film Rietoevers Veluwe Randmeer

Met dank aan Marc Olde Kalter is dit drone-filmpje gemaakt van de Rietoevers langs het Veluwe Randmeer.