Overijsselselaan Leeuwarden

Leeuwarden breidt aan de zuidkant van de stad uit met de woonwijk De Zuidlanden. Hiervoor is het huidige tracé van de hoofdontsluitingsweg, de Overijsselselaan, verlegd. Bureau Maris is benaderd om dit nieuwe tracé landschappelijk in te passen. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende eigentijdse buurtschappen en de archeologische overblijfselen van terpen en erven, die zich langs de weg bevinden. De nieuwe Overijsselselaan wordt geflankeerd door kantoren die de nieuwe stadsas loskoppelen van de woonbuurten daarachter.

De weg krijgt een autonoom karakter en ligt verdiept ten opzichte van de parallelwegen. Zo kunnen de kantoren en bedrijven zich goed etaleren aan de hoofdweg. Door slim te ontwerpen is er naar gestreefd om verkeerskundige maatregelen zoveel mogelijk te beperken. De wegmarkeringen en bebording langs de rijbaan zijn bijv. zo minimaal mogelijk aangebracht.

De brede middenberm is een leidend element in het landschapsplan. De dominante vorm van een meanderende haag met daaromheen een losse setting van verschillende boomsoorten leveren elk seizoen een bijdrage aan de markante uitstraling van de Overijsselselaan. De weg wordt in zijn geheel begeleid door stevige laanbomen, waarvan de brede kronen op de lange termijn een omarming vormen boven de weg. Tevens zorgt het beplantingsplan voor een versmalling van het wegbeeld waardoor de beplanting invloed zal hebben op de snelheidsbeleving van de weggebruiker. De verwachting is dat men zich hierdoor beter aan de snelheidslimiet zal houden.

In samenwerking met Van der Hoeven architecten is een ontwerp voor de buitenruimte ontwikkeld voor het Van der Valk - hotel in aansluiting op de parallelweg van de Overijsselselaan. Het ontwerp en de positie van het hotel houdt nadrukkelijk rekening met de aanwezigheid van de Terp en de boerderij Buma State en integreert de terp en de boerderij in het ensemble van gebouwen.

Overijsselselaan in aanleg

De aanleg van de Overijsselselaan in Leeuwarden verkeert  in een vergevorderd stadium. Het zal niet lang meer duren voordat deze nieuwe hoofdtoegangs-laan  in gebruik wordt genomen en we kunnen genieten van deze nieuwe groene entree tot de stad.  (meer…)