Circulaire stedenbouw

De uitdaging

Nederland staat voor enorme opgaven voor de ruimtelijke ontwikkeling en de bouw. Tot 2025 moeten er per jaar 70.000 nieuwe woningen bij komen. Naast deze bouwopgave moet de stad zich ook aanpassen ten behoeve van de energietransitie, circulaire economie en klimaatverandering. Deze grootschalige en ingrijpende opgaven om steden toekomstbestendig te maken, vragen om een innovatieve en integrale aanpak. Het streven naar circulair ontwerpen en bouwen biedt daarin een belangrijk perspectief. Ieder project draagt met waardecreatie bij aan het continue ontwikkelingsproces van de stad.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie 2018-2021 beschrijft de ambities voor een circulaire bouweconomie in 2050. Gebouwen en infrastructuur moeten zo ontwikkeld worden dat alle materialen en grondstoffen hoogwaardig, herbruikbaar of hernieuwbaar zijn, met minimale impact op het milieu. Maar met alleen de focus op circulaire materialen is de klus om de steden toekomstbestendig te maken, niet te klaren. Daar zijn circulaire stadsontwikkelingen, planprocessen, ontwerpen en samenwerking voor nodig, voor grote strategische visies én kleine praktische projecten.

Wat is circulaire stedenbouw?

Steden zijn belangrijke maar complexe schakels in de verduurzamingsopgave. Het vakgebied stedenbouw biedt handvaten om de transitie naar een circulaire economie te integreren in de gebouwde omgeving. Circulaire stedenbouw als aanpak biedt een breed palet dat materiaalstromen, knelpunten, kansen en ontwerp op stedelijk niveau samenbrengt. Voor een integrale aanpak van het vraagstuk rondom circulaire stedenbouw zien Witteveen+Bos en Bureau Maris belangrijke kansen voor verduurzaming van maatschappij, economie en gebouwde omgeving.
Voor circulaire stedenbouw hanteren wij een procesaanpak, die leidt tot optimale waardecreatie in een leefomgeving die functioneert dankzij circulaire processen. Het betrekken van bewoners en belanghebbenden is daarbij een continue factor, parallel aan het ontwerpproces, dat u vindt aan de andere zijde van dit blad.

Wat kunnen Witteveen+Bos en Bureau Maris voor u betekenen?

Bureau Maris ontwikkelde met de Levende Stad het denken in circulaire stedenbouw. Circulariteit is essentieel bij het aanpakken van stedelijke verduurzamingsopgaven. Deze aanpak hoort bij uitstek in de integrale benadering van een omgevingsvisie. Daarnaast heeft Bureau Maris ervaring met het organiseren van verschillende typen, veelal interactieve, participatieprocessen. Bij creatieve denkprocessen met concrete oplossingsrichtingen, wordt het experiment niet uit de weg gegaan.
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Binnen de groep CO2-gestuurd en Circulair Ontwerpen wordt duurzaamheid in een ontwerp gekwantificeerd en gemonitord. Hierdoor worden de milieu-impact en circulariteit verankerd in het proces en wordt er altijd naar een zo duurzaam mogelijk ontwerp gestreefd.
De samenwerking van Witteveen+Bos en Bureau Maris brengt het kwalitatieve en integrale karakter van stedenbouwkundige processen samen met de kwantitatieve werkwijze van het ingenieurswerk. Onze gezamenlijke aanpak geeft richting: van complexe opgaven naar concrete projecten.

Heeft u:

• bedrijventerreinen die aan revitalisering toe zijn?
• woonwijken die ‘van het gas’ af moeten?
• verdichtingsopgaven?
• een gebiedsontwikkeling met duurzame ambities?
• rafelranden met potentie om meerwaarde te bieden?
• of andere gebieden die aandacht behoeven?
• vragen?

Wij helpen u hiermee graag verder.

Klik hier voor het productblad Circulaire stedenbouw