Casper de Roblespark Grootegast

Gemeente Grootegast (tegenwoordig gemeente Westerkwartier) heeft Bureau Maris gevraagd een landschappelijk /stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan te maken voor de dorpsuitbreiding van Grootegast; Caspar de Roblespark.

De woonwijk Caspar de Roblespark is ten noordoosten van het centrum van Grootegast gelegen. Het betreft een dorpsuitbreiding van circa 250 luxe en merendeel vrijstaande woningen in een landschappelijke setting. De nadruk ligt op het individuele karakter van de woningen, waarbij gestreefd wordt naar een grote diversiteit aan woningen. De gekozen architectuur grijpt terug op de traditionele Groningse dorpsbouw daterend uit de jaren 1900 tot 1930, waaronder de woning typologieën Dwarshuis, Villa, de Amsterdamse School en Delftse School.

Een essentieel onderdeel van de dorpsuitbreiding zijn de overgangen naar het omliggende landschap. Daarin zijn vier verschillende overgangen onderscheiden; het Lint, het Park, het Veenweidegebied en het Coulisselandschap. Tussen het bestaande dorpslint aan de zuidzijde en de nieuwe uitbreiding is een open zone gecreëerd. Aan de westzijde wordt een natuurlijke overgang naar het naastgelegen bos en park gecreëerd. Ten noorden van de nieuwe uitbreiding ligt de Grootegast molenpolder. De overgang naar deze polder is niet bebouwd, maar open gehouden en vernat. Tevens is dit open landschap doorgetrokken in twee noord-zuid georiënteerde groenstroken in de dorpsuitbreiding.  Aan de oostzijde wordt het gebied begrensd door de Grootegastertocht. Een zachte overgang is wenselijk om het open landschap en de dorpsuitbreiding geleidelijk in elkaar over te laten gaan.