Bedrijventerreinen A12 Ede-Veenendaal

Voor de gemeente Ede werkte ELMA stedenbouw aan de integrale planvorming voor de duurzame bedrijventerreinen A12. Het ging onder meer om een groot aantal stedenbouwkundige adviezen, de ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige plannen en begeleiding van architecten in de bouwplanfase.

BTA12 bestaat uit drie bedrijventerreinen, Schuttersveld Noord (40 ha), Schuttersveld Zuid (50 ha) en De Klomp Oost (60 ha). Grondslag voor de ontwikkeling is de Interprovinciale Structuurvisie Ede-Veenendaal ISEV. Het totale plangebied strekt zich uit tussen de A30 aan de westrand van Ede en het lintdorp De Klomp ten noorden van Veenendaal. Het landelijk gebied tussen de bedrijventerreinen vormt een ecologische verbindingszone tussen het Binnenveld en de Gelderse Vallei.

De ambities voor de drie bedrijventerreinen liggen hoog. Niet alleen gaat het om zichtlocaties langs de Rijkswegen A12 en A30, waardoor de bebouwing een representatieve uitstraling moet hebben. Ook op het gebied van duurzaamheid is op veel aspecten specifieke aandacht besteed. Zo ligt er voor de warmtevoorziening onder heel Schuttersveld een warmte-koude-net, is het watersysteem duurzaam en is de groenstructuur biodivers ingericht en verbonden met het landelijke middengebied. Daarnaast gelden er minimum eisen voor bebouwingsoppervlakte en bouwhoogte, zodat er compact gebouwd wordt.

Dit leidde in Schuttersveld Zuid tot een bijzonder concept van een gesloten bouwblok van bedrijfspanden rondom een collectieve binnenruimte voor laden-lossen en opslag. Deze ‘bedrijvenhof’ is welstandsvrij, waardoor bedrijven meer kunnen investeren in de representatieve voorzijde van hun pand.

Elma van Beek werkte langjarig aan de planvorming voor dit bedrijventerrein en kon daarom zowel in de ambities op hoog schaalniveau en beleid als in de concrete uitvoering een bijdrage leveren aan het plan. Deze continuïteit maakte het mogelijk een representatief en op veel aspecten duurzaam bedrijventerrein te realiseren.