Woningbouwlocaties Heusden

‘Dromen waarmaken’, zo heet de woningbouwvisie van de gemeente Heusden. Maar waar kan dat en hoe kunnen nieuwe woningen de ruimtelijke structuur van de verschillende kernen in de gemeente versterken? Die vraag beantwoordden Bureau Maris samen met Reuring Advies in een stedenbouwkundig onderzoek. Bureau Maris verzorgde tevens de kaartbeelden van de analyses en ontwikkellocaties.

In het onderzoek is met een historische en ruimtelijke analyse aandacht besteed aan de structuur van alle acht de kernen die de gemeente rijk is. Een doordachte opbouw van de legenda maakt de hoofdstructuur van een kern in een oogopslag inzichtelijk. Voor de woningbouwlocaties is onderscheid gemaakt in ‘harde’ en ‘zachte’ plancapaciteit. De eerste categorie, waarvoor al een bestemmingsplan is vastgesteld, is als ‘gebied in ontwikkeling’ aangegeven.

Op plekken waar de ruimtelijke kwaliteit verbetering behoeft, waar binnen afzienbare tijd voorzieningen verdwijnen of bedrijven worden uitgeplaatst, zijn aangemerkt als mogelijke ontwikkellocaties. Deze locaties waren deels al opgenomen in de ontwikkelingskaart van de gemeente en deels kwamen zij naar voren uit dit onderzoek.

Juist de zachte plancapaciteit, die uit dit ruimtelijk onderzoek naar voren komt, biedt nieuwe kansen voor de gemeente. Kansen om in de woningbehoefte te voorzien en om de ruimtelijke structuur van de betreffende plek te versterken.