Visie Grebbedijk Wageningen

De Grebbedijk, die vlak langs de historische binnenstad van Wageningen loopt, dient, in het kader van de Deltawet, versterkt te worden. In opdracht van de gemeente Wageningen onderzocht ELMA stedenbouw samen met Reuring Advies kansen die deze ingrijpende operatie met zich meebrengt. Dit ontwerpende onderzoek richtte zich op: havenactiviteit, landbouw, infrastructuur en stadsontwikkeling.

Daartoe is op hoger schaalniveau onder meer een analyse opgesteld van de verkeersstructuur op en langs de dijk. Voor zeven trajectdelen is de karakteristiek weergegeven en zijn aandachtspunten geformuleerd. De scheiding tussen het vrachtverkeer van en naar de industrieterreinen Rijnhaven en Nudepark enerzijds en het recreatief verkeer, dat gebruik maakt van het netwerk in de uiterwaarden anderzijds, vormt een belangrijke uitdaging. De dijkversterking wordt zo aangegrepen als mogelijkheid om de verkeersstructuur veiliger te maken.

Parallel daaraan liggen belangrijke kansen in het verbeteren van de ruimtelijke relatie tussen de stad en de dijk. Op drie specifieke plekken is een verbeteringsopgave geformuleerd: de ‘Kop van de haven’, bij het Emmapark en de locatie waar Spijk en Bowlespark naar de dijk lopen. Hier kan het stelsel van voetpaden in de uiterwaarden en langs de dijk aansluiten op de straten, stegen en pleinen van de binnenstad. Het nieuwe dijkprofiel kan ruimte bieden aan horeca als pleisterplaatsen met uitzicht over de uiterwaarden.

Zo kan de versterkte dijk mogelijkheden bieden om de kansen voor toerisme en recreatie te benutten, met een ommetje langs en over de dijk voor bewoners en bezoekers. Daarnaast is de beleefbaarheid van de natuur in de uiterwaarden te versterken en kan Wageningen zich meer op de Nederrijn oriënteren.

Voordat Elma van Beek partner bij Bureau Maris werd, werkte zij negen jaar als zelfstandig stedenbouwkundige onder de naam ELMA stedenbouw.