Manege Dronten (De Zuid)

De Flevomanege is voor veel Drontenaren een bekende plek: de ligging in de bebouwde kom nabij de zuidelijke entree van het dorp, tussen het centrum en het buitengebied. Maar het is ook een plek waar al een tijd geen activiteit meer plaatsvindt. Bureau Maris is ingeschakeld door Trebbe Wonen B.V. om, samen met architecten van Molenaar&Co, het stedenbouwkundig en landschappelijk plan voor deze inbreidingslocatie in Dronten vorm te geven. Het resultaat is een groene, natuur-inclusieve woonbuurt van circa 140 woningen voor diverse leeftijden en bewonerscategorieën waar we graag iets meer over vertellen.

De Flevomanege ligt op een voormalig ontginningserf met weidegrond rondom. In de vijftig jaren van het bestaan van Dronten is de bebouwde kom om dit erf heen gegroeid. Het plangebied is daardoor gelegen aan de zuidelijke ontsluitingsweg voor het centrum van Dronten. Dit gegeven is voor de ontwikkeling van de locatie als woonbuurt naar de toekomst toe een inspirerend vertrekpunt voor het stedenbouwkundig ontwerp. Ook de landschappelijke elementen, zoals De Zuid als oude polderweg (later verlegd met de opmerkelijke bocht) en het bijenbos als eerste bosaanplant zijn tekenen van de oorspronkelijke polderaanleg.

Een passend plan voor deze locatie
Het stedenbouwkundig concept dat voor de locatie is gekozen kan worden getypeerd als ‘groen stedelijk rasterlandschap’, waaronder wordt verstaan het ordenen van woonbuurten met plantsoenen geënt op landschappelijke sporen en dragers van het polderland. Dit concept leent zich ook uitstekend voor een inrichting vanuit de hedendaagse ambitie en de opgaaf om een klimaatbestendige woonomgeving te realiseren. Denk hierbij aan een doordachte waterhuishouding en een natuur-inclusieve inrichting van de openbare en gebouwde omgeving. Door dit stedenbouwkundig concept kan er een toekomstgerichte wijk ontstaan die zich hecht op het ‘geheugen van de Flevopolder’ op de locatie.
Het erf is het centrale punt van de Flevomanege, welke zal worden omgevormd tot een 'woon' erf bestaande uit verschillende gebouwen. Daarnaast worden ook de historische karakteristieken opgenomen waar een erf uit bestaat: boomgaard, erfsingel en moestuin. Rond het erf worden vier woonhofjes gerealiseerd en twee appartementsgebouwen. De binnenruimte van de hoven wordt gebruikt om te parkeren. Tussen de hoven in zijn groene plantsoenen aanwezig, deze krijgen een eigen karakter door middel van onderscheidende beplanting.

Voor de architectonische uitwerking wordt de thematiek van ‘Nieuwland Architectuur’ centraal gesteld. Daarmee wordt bedoeld de heldere, optimistisch ogende en beschutting biedende architectuur van de eerste tien jaren na de drooglegging, een periode van pionieren die het karakter van de polder onderscheidend maakt van het oude land en dus boeiend is om naar de toekomst hernieuwde betekenis te geven. Op het erf is de architectuur van de schokbetonschuren uit de ontginningstijd ter inspiratie centraal gesteld.

Openbare ruimte
De bestaande groenstructuur in Dronten is een belangrijke kernwaarde bij de ontwikkeling. Het (bijen)bos wordt uit zijn contouren getrokken het plangebied in. Het erf speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte. Door de oude erf-elementen terug te halen en te versterken, ontstaat er karakter rondom het erf. Een nieuwe erfsingel zorgt voor de scheiding tussen het erf en de rest van het plangebied. Om de rust van het erf te behouden wordt er speciaal de ontsluiting op aangepast, er lopen geen grote wegen doorheen, maar juist omheen. Rondom het erf liggen droge sloten die uitmonden in een grote wadi (wateropvang met vertraagde afvoer) bij het groene hart, deze is geïntegreerd met het watersysteem voorbij De Zuid langs het bos.
Midden in de buurt komt een groen hart in de vorm van een langgerekte glooiende natuurweide met lagere delen voor wateropvang en glooiingen met gevarieerde beplanting en speelgelegenheid.
Aansluitend op de bestaande groene zomen van de buurten zijn drie woonhofjes gedacht waartussen twee groene uitlopers van de zomen leiden naar het groene hart. Langs De Zuid wordt het bestaande parklandschap de buurt in doorgetrokken met daarin vrij liggend twee appartementenblokjes.

Participatie omwonenden
De herontwikkeling van de Flevomanege naar een unieke, natuur-inclusieve leefomgeving is een zorgvuldig traject waarin samen met omwonenden is opgetrokken. Zo zijn er verschillende momenten en bijeenkomsten georganiseerd voor de omwonenden, waar Bureau Maris ook een rol heeft kunnen spelen in het ophalen en verwerken van inbreng van buurtbewoners.
We zijn gezamenlijk gekomen tot het ontwerp van een moderne, groene woonbuurt met een variëteit aan grondgebonden woningtypen om een gemengde buurtopbouw te krijgen. Op twee plekken zijn kleinschalige appartementengebouwen ingepast, een op het erf en twee in de parkstrook bij het bijenbos. Straks vind je hier alle ruimte om te wonen, op te groeien en oud te worden.