Havenhoofd Elburg

In het kader van het project ‘Herstellen Historisch Havenhoofd Elburg’ zijn voorstellen gedaan voor de inrichting van het havenhoofd in het weidevogelgebied Greppelveld. Doel was het herstellen van het cultuurhistorisch aanzicht en de belevingswaarde van het voormalige havenhoofd van Elburg en de verdere vernatting van het weidevogelgebied ter versterking van het Greppelveld als schakel in de Ecologische Hoofdstructuur.

Rondom het havenhoofd is de bestaande waterpartij vergroot waarbij rekening gehouden is met zo min mogelijk verstoring van de weidevogels in het Greppelveld. De vormgeving van deze waterplas sluit aan op het bestaande verkavelingspatroon van het poldergebied. De waterplas ligt gedraaid ten opzichte van de historische strekdam en verbeeldt zo het spanningsveld tussen natuur en cultuur. Doordat het waterniveau in de polder een stuk lager ligt, is in de afwerking van de twee strekdammen het waterpeil van de voormalige Zuiderzee gemarkeerd door een lijn van corten stalen tegels. Het houten havenhoofd en het havenlicht zijn gereconstrueerd met behulp van historische foto’s uit 1910. We hebben het ontwerp, de uitwerking en uitvoeringsbegeleiding gedaan voor 'Het Flevolandschap'.

Vliegerfoto: Dirk Oomen